அடை மழை – காதல் கவிதை

எங்கேயோ தான் பெய்கிறது அடை மழை

எங்கேயோ  தான் பெய்கிறது அடை மழை

எங்கேயோ  தான் பெய்கிறது ” அடை மழை”

ஆனாலும் நான் நனைகிறேன்  அவன் பார்க்கும்

ஈர்ப்பு பார்வையில்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.