அந்த இனிமையான பொற்காலங்கள் – காதல் கவிதை

உன்னுடன் இருந்த அந்த இனிமையான பொற்காலங்கள்

உன்னுடன் இருந்த அந்த இனிமையான பொற்காலங்கள்

உன்னுடன் இருந்த அந்த இனிமையான  பொற்காலங்களை இந்த தனிமையான காலங்களோடு ஒப்பிடும் போது தான் தெரிகிறது வாழ்க்கையில் எதை இழந்தேன் என்று.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.