அன்பு

ஓசையில்லா மனதில்
ஊடுருவும் அன்பு !
ஒருவரிடம் சொல்லி
வருவதிலை அன்பு !
மனதால் உணரவைப்பதே
நிகரில்லா அன்பு !
மருந்தாக காயத்தை
குணப்படுத்தும் அன்பு !
பிறர் துடிப்பினால்
மட்டுமே
உணர முடியும் அன்பு !
பிரதிபலன் பாரா
எல்லையில்லா அன்பு !
மொழிகளால் மட்டுமே
வெளிப்படும் அன்பு!
நிழல் போல தொடரும்
நிஜமான அன்பு !
அர்த்தமுள்ள இலக்கணமாய்
திகழ்கிறது நம் அன்பு !
கூண்டிலடைக்க முடியா இவ்வன்பு
வாழ்க வழி வழியே….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.