அப்பா

நனவில் மட்டும் பார்த்து பழகிய உன்னை இன்று கனவிலும் நினைவிலும் மட்டுமே காண்பது ஏனோ ?-Mona MMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.