அருமையும் நிலைமையும் – காதல் கவிதை

பிரியும் போது தெரியும் அருமையும் நிலைமையும்

பிரியும் போது  தெரியும் அருமையும் நிலைமையும்

நீ என்னை பிரியும் போது தானடா தெரியும் என் அருமையயும் உன் நிலைமையையும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.