அலைபேசி காதல் கவிதை

தமிழ் காதல் கவிதைகள்

தமிழ் காதல் கவிதைகள்

அளவளாவியபடி அலைபேசியின் அலைகளுக்கிடையில் நம் காதல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.