அழகு

கையில் குழந்தையை தாங்கி நிற்கும் அழகை விட
பெண்மைக்கே வேறு எதுவும்
ஈடு இணையான அழகு இல்லை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.