அவனை தேடி – காதல் கவிதை

என் கண்களும் அவன் காட்சியை தேடி

என் கண்களும் அவன் காட்சியை தேடி

எரியும் விளக்கை தேடும் பூச்சிகள் போல

என் கண்களும் அவன் காட்சியை தேடி…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.