அவன் அவளுக்காக

நானும் அவளும் இணைத்திருந்தால் நாட்கள் கூட நொடிகளே !!! அவளை பிரிந்திருந்தால் ஒரு நொடி கூட மரணமே !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.