அவள் இல்லா கணம்

நீ அருகில் இல்லா நொடி ஒரு யுகமாய் தோன்றுதடி,

நீ இருக்கும் மணிநேரம் மணி துளியாய் மறையுதடி…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.