ஆனந்த மழைத்துளி

மேகத்தின் ஆனந்த துளி

மேகத்தின் ஆனந்த துளி

மேகத்தில் இருந்து கீழே வரும் மழைத்துளியை கண்டு மண் சிரிக்கிறது மேகம் அழுகிறது என்று. ஆனால் பாவம் மண்ணிற்கு தெரியவில்லை போலும்  அது  மேகத்தின் “ஆனந்த துளி ” என்று

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.