ஆயிரம் வார்த்தைகள் – காதல் கவிதை

ஆயிரம் வார்த்தைகளோடு உன்னிடம் பேச வேண்டும்

ஆயிரம் வார்த்தைகளோடு உன்னிடம் பேச வேண்டும்

என்று காத்திருந்தேன். உன்னை பார்த்த பிறகு எதுவும்

பேச தோன்றவில்லை எல்லா வார்த்தைகளையும் நீ

உன் ஒற்றை பார்வையில் பிடுங்கி கொண்டதால்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.