ஆயுள் காதலி

நீ பேசாமல் இருந்தால் பிரிவது உறவுகள்தான் என் உணர்வுகள் அல்ல.

என் மனதில் என்றும் நிரந்தரம் நீ மட்டுமே.

உன்னை நினைத்துக் கொண்டே என் ஆயுளையும் கழித்து விடுவேன்

என் அன்புக் காதலியே.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.