இனிமையும் கொடுமையும்

ஒரே சொல்லில் இனிமையும் கொடுமையும் தரும் சிறப்பு காதலுக்கு மட்டுமே உண்டு !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.