இன்றைய காதல்

இன்றைய காதல் தொடங்குகிறது கல்லூரிகளில்

இன்றைய காதல் தொடங்குகிறது கல்லூரிகளில். முடிகின்றது அவன் (அல்லது) அவளின் திருமணத்தில். காதலி திருமணத்தில் கலங்கும் காதலன். காதலன் திருமணத்தில் வாழ்த்து பொக்கையுடன் அவனின் காதலி. காதலை முடித்து கொண்டார்கள். நினைவுகளை தொடர்கதையாக்கினார்கள். கடைசியில் தான் எல்லாம் உரைக்கிறது சில நிஜங்கள் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.