இரு துளி கண்ணீர்

பிரியும் போது இழக்கிறேன் என் கண்களின் இரு துளி கண்ணீரை

பிரியும் போது  இழக்கிறேன் என் கண்களின் இரு துளி கண்ணீரை

அன்பே ! நான் உன்னை பார்த்த போது அறிந்தே

இழந்தேன் என் இதயத்தை

என்னை இன்று நீ பிரியும் போது அறியாமல்

இழக்கிறேன் என் கண்களின் இரு துளி கண்ணீரை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.