இரு மன காதல்

காதலில் செய்த்தவன் என்றுமே
அதன் அருமையை உணர்வது
இல்லை !!! காதலில் தோற்றவன்
உணர்வது அதன் வலிகளை
மட்டுமே !!! காதலின் இன்பம்
இரு தலை காதல் !!! காதல்
அர்த்தப்படும் இரு மன காதல் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.