உனக்கே உரியவனாக

பெண்ணே !!! நான் உனக்கு பிடித்தவனாக இருக்க விரும்பவில்லை !!!
உனக்கே உரியவனாக இருக்க விரும்புகிறேன் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.