உன்னால் என்னை மறக்க முடியாது – காதல் கவிதை

நீ என்னை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கும் போது

நீ  என்னை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கும் போது உன்

உள்ளம் மறந்தாலும் உன் பார்வை விழிகளில் முழுவதும்

ஆக்கிரமத்திருக்கும் என்னை உன்னால் மறக்க முடியாது

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.