உன்னை பார்த்த விழியில்

வானம் பார்த்த பூமியில்
நீரில்லை !!! உன்னை
பார்த்த என் விழியில்
வேறு நினைப்பில்லை !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.