உன் காதலியாக -காதல் கவிதை

நான் பேசுவேன் என்றும் உன் காதலியாக

நான் பேசுவேன் என்றும் உன் காதலியாக

மழை பேசும் துளியாக, துளி பேசும் நதியாக, நான் பேசுவேன் என்றும் உன் காதலியாக.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.