உன் நினைவோடு – காதல் கவிதை

உன்னோடு கூடி வாழும் காதல்

உன்னோடு கூடி வாழும் காதல்

உன்னோடு கூடி வாழும் ஒரு  நிமிடத்தில்

வரும் காதலை விட உன் நினைவோடு

என்றும் வாழும் காதலே சால சிறந்தது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.