உயிருடன் வாழ ஆசை – காதல் கவிதை

எனக்காகவே என்னையே நித்தம் நினைத்து

எனக்காகவே என்னையே நித்தம் நினைத்து

எனக்காகவே என்னையே நித்தம் நினைத்து வாழும்

உன் இதயத்தில் எனக்கு உயிருடன் வாழ ஆசை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.