உயிர் காதல் கவிதை

தமிழ் காதல் கவிதைகள்

தமிழ் காதல் கவிதைகள்

உன் காதல் என்ற ஒன்று மட்டும் எனக்காக  இருந்தால் போதும்  என் வாழ்வின் மூச்சு உயிர் உள்ளவரை உனக்காகவே இருக்கும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.