உலக அதிசயம்

உலகின் அதிசயம் ஏழு என்றால்
அது மழையையும் சேர்த்து தானே ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.