உள்ளதை கொள்ளையடித்து – காதல் கவிதை

உன் உள்ளதை கொள்ளையடித்து நான் தினமும் வணங்குகிறேன்

உன் உள்ளதை கொள்ளையடித்து  நான்  தினமும் வணங்குகிறேன்

கோவில் போன்று அமைதியாய் இருக்கும் உன் உள்ளதை கொள்ளையடித்து  நான் தினமும் வணங்கி தொழுகிறேன்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.