எதிர்பாராமல் ஒரு மௌனம்

சற்றும் எதிர்பாராமல் திக்கற்று நின்றேன்
உன் வார்த்தைகள் ஊமையானதால் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.