எது கொடுமை – தமிழ் வாழ்க்கை கவிதை

எது கொடுமை - தமிழ் வாழ்க்கை கவிதை

தனிமை கொடியதில்லை மௌனம் கொடியது …!
பிரிவு கொடியதில்லை காத்திருப்பு கொடியது …!
அழுகை கொடியதில்லை தவிப்பு கொடியது …!
மரணம் கொடியதில்லை ஆனால் மீண்டும் இந்த உலகில் பிறந்தால் அதுதான் கொடியது …!
– ப மனோஜ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.