எனக்கொரு இடம்

என் மனம் உனக்கு மட்டுமே இடம்

என் மனம் உனக்கு மட்டுமே இடம்

கண்ணுக்கு இமை உண்டு

கடலுக்கு கரை உண்டு

எனக்கொரு மனம் உண்டு

அதில் உனக்கு மட்டுமே இடம் உண்டு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.