என்னவள் உலகின் அதிசயம்

யார் சொன்னது !!! உலகின் அதிசயங்கள் ஏழு என்று !!!
எட்டாவது என்று என்னவள் இருக்கிறாள் !!!
என்னவள் என் உயிருள்ள அதிசயம் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.