என்னவள் தான் அவள்

தன் அழகால் மயக்கும் என்னவள்

அழகை மயக்கும் என்னவளை பார்த்தேன் முதலில். நானும் நினைத்தேன் ஓவியமோ என்று. பின்பு தான் தெரிந்தது அவள் தான் என் காவியம் என்று.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.