என்றும் உனக்காக

நான் வாழ்வது என்றும் உனக்காக

நான் வாழ்வது என்றும் உனக்காக

மாலையில் சூரியன் மறைவது நிலா  வருவதற்காக. நான் வாழ்வது என்றும் உனக்காக. நான் வாழும் உலகில் ஏதும் நிலையில்லை. என் இதயத்தில் வாழும் உன்னை தவிர

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.