என்றும் நீ – காதல் கவிதை

கண்ணீரிலும் நீ கனவிலும் நீ நினைவிருக்கும் வரை நீ

என் கண்ணீரிலும் நீ

என் கனவிலும் நீ

என் கற்பனையிலும் நீ

எனக்கென இருப்பதும் நீ

என்றும் என் நினைவிருக்கும் வரை

நீ…நீ… நீ…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.