இனிய முத்தான தித்திக்கும் மழை கவிதை வரிகள்

என் இனிய தமிழ் மழை கவிதை வரிகள்

யாரும் இல்லாமல் துணையின்றி தனியாய் நடந்தேன் அடை மழையாய் வந்தான் என் நண்பன் என்னிடம் நலம் விசாரிக்க

யாரும் இல்லாமல் துணையின்றி தனியாய் நடந்தேன்அடை மழையாய் வந்தான் என் நண்பன் என்னிடம் நலம் விசாரிக்க.

மழையே ஏனோ என் மனதிலே ஓர் இனம் புரியா பரவசம்  நீ வந்தாலே. அனைத்து கவலைகளையும் மறந்து உன்னை வரவேற்று குழந்தையோடு குழந்தையாய் எனக்கு உன்னோடு விளையாட ஆசைதான் இருந்தும் என்னால் முடியவில்லை இளமையின் இங்கிதத்தை உணர்ந்து  மனதோடு உன்னிடம் உறவாடுகிறேன்

மழையே! ஏனோ என் மனதிலே ஓர் இனம் புரியா பரவசம்  நீ வந்தாலே. அனைத்து கவலைகளையும் மறந்து உன்னை வரவேற்று குழந்தையோடு குழந்தையாய் எனக்கு உன்னோடு விளையாட ஆசைதான் இருந்தும் என்னால் முடியவில்லை இளமையின் இங்கிதத்தை உணர்ந்து  மனதோடு உன்னிடம் உறவாடுகிறேன்.

இங்கு தேவைக்கு அதிகமாக அளவில்லாமல் ஆசைப்படும் நாம் அனைவருமே ஏனோ மழையை மட்டும் அளவோடு எதிர்பார்க்கிறோம்

இங்கு தேவைக்கு அதிகமாக அளவில்லாமல் ஆசைப்படும் நாம் அனைவருமே ஏனோ மழையை மட்டும் அளவோடு எதிர்பார்க்கிறோம்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.