எழுது கோலின் மகத்துவம்

உன் பெயர் எழுது கோலின் மகத்துவம்

உன் பெயர் எழுது கோலின் மகத்துவம்

அன்பே உன் பெயரை எழுதும்போது தான்

எழுது கோலின் மகத்துவத்தை அறிகிறேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.