ஏழ்மை

எல்லோரையும் ஏழ்மையுடன் படைக்காதே

எல்லோரையும் ஏழ்மையுடன் படைக்காதே

எல்லோரையும் ஏழ்மையுடன் படைக்காதே

எல்லோரையும் செல்வமுடன் படைக்காதே

சிலர் வருந்தி சிலர் சிரிப்பார்

இப்படியெல்லாம் வேண்டாம் இறைவா !

புரிந்து கொள் சிலையாக இருக்காதே

என் கேள்விகளுக்கு  செவி சாய்ப்பாயாக

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.