ஒரு காதலனின் எதிர்பார்ப்பு

என்னவன் தான் என அவளுக்கு தெரிந்தும்
என் காதலை ஏற்க ஏன் இவ்வளவு தயக்கம் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.