ஒரு காதலியின் கடிதம்

மரணம் கூட நொடியில் வந்து
என்னை கொன்று விடும் !!!
ஆனால் காதலில் விழுந்த
என்னை நீ தினம் !!! தினம் !!!
கொல்கிறாய் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.