ஒரு நிமிடம் கூட இருக்க முடியாது – காதல் கவிதை

என்னால் ஒரு நிமிடமாவது கண் சிமிட்டாமல்

இருக்க முடியாது அது போல நீ இல்லாமல்

ஒரு நிமிடம் கூட என்னால் இருக்க முடியாது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.