ஓரவிழியில் ஓர் பயணம்

உன்னிடத்தில் நான் தேடும் ஒரே ஆதாயம்,
”உன் விழி வழியால் வலி கொடுக்காமல்,
என வாழ்வுக்கு வழி கொடுத்தாலே போதுமானது என் அன்பே”….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.