கடவுள்

கடவுளையே மறந்து விடுவேன்

கடவுளையே மறந்து விடுவேன்

கடவுள் என்னிடம் உன்னை மறந்து விட சொன்னால் நான் மறந்து விடுவேன் உன்னையல்ல கடவுளை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.