கண்களும் கண்ணீரும்

உலகத்தை கண்களும் உள்ளதை கண்ணீரும் காட்டும்

உலகத்தை கண்களும் உள்ளதை கண்ணீரும் காட்டும்

இந்த உலகத்தில் கண்களை விட  கண்ணீர் தான் சிறந்தது. கண்கள் உலகத்தை மட்டும் தான் காட்டும். கண்ணீர் தான் உண்மையான உள்ளதை காட்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.