கண்ணில் விழுந்த தூசு – காதல் கவிதை

என் கண்ணில் விழுந்த தூசு போன்று நீ

என் கண்ணில் விழுந்த தூசு போன்று நீ

என் கண்ணில் விழுந்த தூசு போன்று நீ   எப்போதும் என்னை உறுத்துகிறாய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.