கண்ணீர் துளிகள்

யாருக்கு வாக்கப்பட்டதோ பாவம் !!!
இந்த மழைக்கு தான் எத்தனை கண்ணீர் துளிகள்

இப்படிக்கு
சிதறிய என் சிதறல்களில் இருந்து

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.