கண் சிமிட்டும் நேரம் – காதல் கவிதை

நான் என் கண்களை சிமிட்ட விரும்பவில்லை

நான் என் கண்களை சிமிட்ட விரும்பவில்லை

நான் என் கண்களை சிமிட்ட விரும்பவில்லை

ஏன் என்றால்  நான் என் கண்களை

சிமிட்டும் நேரம் உன்னை காணாமல்

தவிக்க முடியாது என்பதற்காக

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.