கர்வம் 

உன் கர்வம் தான்நம் உறவை கூர் பார்த்த கத்தி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.