கவிஞன்

கவிஞன்

கவிஞன்

பொய்யெனும் கற்பனைக்குப் பூ வைத்து அழகு பார்ப்பவனே கவிஞன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.