கவிதைக்கும் காதலுக்கும்

அர்த்தம் இல்லாமல் கவிதை காதல் இல்லை

அர்த்தம் இல்லாமல் கவிதை காதல் இல்லை

கவிதைக்கு

அர்த்தம் இல்லாமல் எழுதுவது கவிதை அல்ல

காதலுக்கு

அர்த்தம் இல்லாமல் காதலிப்பது காதல் அல்ல

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.