காதலின் சாயல்

காதலன் மனதோ பூ போன்றது !!!
காதலி மனதோ கல் போன்றது !!!
இரண்டும் இணைய துடிக்கிறது
காதலின் சாயலில் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.