காதலில் கொடுமை தனிமை

போதும் பெண்ணே. மீண்டும் மீண்டும் வலியை தருகிறாய் நம் தனிமையை மீண்டும் மீண்டும் வளர்க்காதே !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.